Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Kalendarz

Przerwa w funkcjonowaniu stołówki

W czasie przerwy międzysemestralnej, tj. od 16 do 22 lutego 2015 r., stołówka akademicka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będzie nieczynna. 

kalendarz: 
2015-02-12 - 2015-02-17

Fałszywe czasopisma

Przypominamy że w Internecie pojawiły się fałszywe czasopisma i fikcyjni wydawcy. W związku z tym ponownie prosimy o zapoznanie się z informacjami na ten temat zamieszczonymi na stronie BG które mogą pomóc w weryfikacji autentyczności czasopisma.
 
kalendarz: 
2015-02-12 - 2015-02-17

Certyfikaty z języków obcych

Studium Języków Obcych UP w Poznaniu w październiku 2014 r. podpisało dwuletnią umowę  z  ETS ( Educational  Testing  Service )  dającą lektorom prawo organizowania i przeprowadzania egzaminu TOEIC i WIDAF.
 
Egzamin ten umożliwia uzyskanie przez studentów certyfikatów poziomu znajomości języka angielskiego.
Jakie korzyści daje uzyskanie takie certyfikatu? Przede wszystkim testy TOEFIC wyznaczają standardy oceny kompetencji językowych w środowisku pracy. Uznawane są w kilkunastu tysiącach firm, agencji rządowych oraz programach nauczania języka angielskiego w ponad 150 krajach na całym świecie.
Pozytywnie zdany egzamin, czyli uzyskanie certyfikatu, daje przewagę nad innym kandydatem poszukującym pracy. Pozwala uczelni lepiej przygotować studentów do wejścia na międzynarodowy rynek pracy.
Pierwszy egzamin z języka angielskiego odbył się 16 stycznia 2015 r., następny zaplanowano na 20 marca br. Kolejne edycje odbędą się w miarę liczby zapisów studentów i innych osób chętnych do przystąpienia do egzaminu TOEIC.
 
Zapisy na egzamin odbywają  się w sekretariacie SJO lub u prowadzących zajęcia, o czym informuje kierownik Studium Języków Obcych UP, mgr Danuta Świt.
 
Rzecznik prasowy UP
9 lutego 2015 r.

/JL/ 

Rektorzy patronami ulicy i wiaduktu

Rada Miasta m. Poznania, doceniając bogate CV, dwom dotychczasowym rektorom  w 64 - letniej  historii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, nadała patronaty ulicy i wiaduktu w Poznaniu.
 
Ulica Władysława Węgorka,   której  od kilku lat patronuje były rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu ( w latach 1959 – 1965),  znany specjalista w zakresie entomologii i ochrony roślin, na ogół każdy z nas o tej ulicy wie. Przypomnę -  ulica ta znajduje się na Grunwaldzie,  przy siedzibie Instytutu Ochrony Roślin, w okolicach stadionu piłkarskiego INEA. Wcześniej nosiła imię Iwana Miczurina.
 
A o wiadukcie imienia Ryszarda Ganowicza, rektora Akademii Rolniczej (1990 – 1996), słyszymy dopiero od niedawna, i niewielu z nas orientuje się, któremu z wiaduktów w Poznaniu patronuje były rektor naszej uczelni, senator Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji, aktywny działacz NSZZ „Solidarność”.
 
Decyzją radnych miejskich z 14 października 2014 r. wiadukt przebiegający nad ulicą Niestachowską w ciągu ul. Wojska Polskiego, tuż przy Kolegium Rungego, nosi imię Ryszarda Ganowicza. Wiadukt, przez który  niemal codziennie przechodzimy lub przejeżdżamy, kierując  się z kampusu sołackiego na teren kampusu Cieszkowskich lub odwrotnie.
 
Gwoli ścisłości, rektorzy innych poznańskich uczelni również dostąpili po śmierci tego zaszczytu.

Rzecznik prasowy UP
12 lutego 2015 r.
 

Pięćdziesiąty tytuł Doktora Honoris Causa w historii UP w Poznaniu

Takie dni w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu - przyjęcie w uczelniany poczet wybitnych  osobowości  oraz osobistości, uczonego  przyrodnika i nadanie Mu najwyższej godności akademickiej - zapisywane są  w historii uczelni złotymi literami.
 
Od wtorku, 10 lutego 2015 r. na trwałe w  64. Letniej autonomicznej historii poznańskiej rolniczej Alma Mater wpisał się , jej absolwent, prof. dr hab. Stefan Pruszyński, któremu nadano tytuł doktora honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Profesor dr h. c. Stefan Pruszyński jest pięćdziesiątym  doktorem honoris causa naszej uczelni, co zostało uwiecznione na specjalnej honorowej tablicy umieszczonej w holu Collegium Maximum. Od pewnego czasu stało się tradycją, że odsłonięcie swego nazwiska dokonuje sam laureat.
JM Rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, witając dostojne gremium zebranych w Kolegium Rungego, m.in. powiedział:  - Przyjmujemy dziś do naszego grona wybitnego uczonego w zakresie biologicznych metod i integrowanych  programów ochrony upraw, niestrudzonego propagatora wiedzy o środowisku, świetnego organizatora działań naukowych, kojarzącego się z pozytywistyczną ideą pracy organicznej. Nadajemy Profesorowi najwyższą godność akademicką naszego Uniwersytetu.                
 
Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii prof. dr hab. Wiesław Koziara, Wydziału, z którego wyszła inicjatywa nadania Profesorowi  Pruszyńskiemu tytułu doktora honoris causa, podkreślił, że to  „dzisiejsze wydarzenie odbieramy jako nobilitację naszego Uniwersytetu, gdyż Pan Profesor postrzegany jest  jako jedna z najwybitniejszych postaci nie tylko w dyscyplinie agronomia, ale w całej nauce  polskiej.”                        
 
Laudację wygłosił promotor, prof. dr hab. Zenon Woźnica z Katedry Agronomii (WRiB), który na zakończenie powiedział:  - Wielce Szanowny  Doktorze Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – uczelni, w której się ukształtowałeś, z którą owocnie współpracowałeś, do której na trwale  i z honorem wracasz. Jesteśmy z tego niezmiernie dumni. Po odczytaniu aktu promocyjnego Promotor w towarzystwie JM Rektora i Dziekana wręczyli Profesorowi akt nadania tego zaszczytnego tytułu.
 
Na zakończenie prof. dr hab. d.h.c. Stefan Pruszyński wygłosił bardzo interesujący wykład  pt. Ochrona roślin – fakty i mity” Uroczystość uświetnił chór uniwersytecki „Coro da Camera”.
 
Rzecznik prasowy UP
10 lutego 2015 r.
Foto: Jerzy Lorych
 
 
 
 

  

Grant dla młodego naukowca z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauki o Zwierzętach

W ostatnim konkursie NCN, którego wyniki niedawno ogłoszono, dr. Piotrowi Pawlakowi z Katedry prof. Marka Świtońskiego - Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, przyznano grant  w wysokości ponad 1 mln 230 tys. zł.  

Jest to jedyny grant przyznany naszej uczelni w konkursie Sonata (7 edycja), młodemu naukowcowi (do 35 roku życia).  Konkurencja była wyjątkowo duża, gdyż w panelu dziedzinowym NZ2 „Genetyka, geonomika”  na 20 wniosków aplikowanych z całego kraju, przyznano tylko 2 granty, co jest sukcesem tego młodego naukowca,  Katedry i Wydziału.

Tytuł projektu: Transkryptom oocytów i blastomerów przedimplantacyjnych zarodków świni w kontekście procesu starzenia się.  Grant realizowany będzie przez 3 lata.

Rzecznik prasowy UP
9 lutego 2015 r.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa

Dwie poznańskie uczelnie – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego oraz Uniwersytet Przyrodniczy, które w swych programach badawczych  mają aktywność i sprawność fizyczną oraz żywienie osób zdrowych i przewlekle chorych, wspólnie z Komitetem Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, organizują ogólnopolską  konferencję naukową.

Do czynnego udziału w konferencji zaproszeni są nauczyciele akademiccy, lekarze, fizjoterapeuci, specjaliści od spraw żywienia, liderzy aktywności fizycznej, wszyscy zainteresowani problematyką zdrowego stylu życia oraz prewencji i terapii.

Współorganizatorem konferencji, która odbędzie się dnia 21 maja 2015 roku na terenie  AWF, jest Katedra Higieny Żywienia Człowieka (WNoŻiŻ UP), kierowana przez prof. dr. hab. Jana Jeszke.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

Rzecznik prasowy UP
10 lutego 2015 

 

 

kalendarz: 
2015-05-21

Prof. dr hab. Stefan Pruszyński – doktor honoris causa

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przyjmuje do grona osób szczególnie zasłużonych dla nauki polskiej pięćdziesiątego doktora honorowego w swej 64. letniej historii.  Najwyższą godność akademicką  przyznaje  wielkiemu autorytetowi, człowiekowi niezwykłemu, zasłużonemu nie tylko w wymiarze ogólnym,  ale i dla naszej uczelni oraz regionu wielkopolskiego.

Profesor Stefan Pruszyński jest wybitnym naukowcem w dziedzinie nauk  rolniczych związanych z ochroną roślin, szczególnie w zakresie  entomologii stosowanej i biologicznych metod oraz programów ochrony upraw. Jest niestrudzonym propagatorem osiągnięć tych nauk, wychowawcą  kadry naukowej.                                                                                                                                                  
Jest absolwentem ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej, którą ukończył w 1965 roku. Przez całe swe czterdziestoletnie życie zawodowe i naukowe dbał o rozwój i poziom ochrony roślin oraz jej wpływ na polskie rolnictwo. Profesor jest niekwestionowanym  autorytetem  w zakresie autorstwa i tworzenia  naukowych podstaw dla praktycznych integrowanych metod zabiegów ochrony roślin.
 
Dorobek publikacyjny prof. Pruszyńskiego, będący owocem jego działalności naukowej, jest imponujący. Obejmuje ponad 670 publikacji, wśród nich 140 oryginalne prace naukowe.  Ponadto  jest autorem 300 artykułów popularnonaukowych, ekspertyz, instrukcji wdrożeniowych, monografii naukowo – technicznych w nakładzie dziesiątek tysięcy egzemplarzy na zamówienie praktyki rolniczej, służb ochrony roślin i doradztwa technologicznego.
 
Profesor przez 18 lat pełnił funkcję wiodącego w Polsce Państwowego Badawczego Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. W tym okresie inicjował, organizował i ukierunkowywał badania istotne dla polskiej ochrony roślin, szczególnie jej wpływu  na środowisko przyrodnicze.
Czynnie uczestniczył w kształceniu kadry naukowej. Wypromował sześciu doktorów, wykonał liczne recenzje rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz opinii w postępowaniach o tytuł naukowy. Przez wiele lat, z wyboru środowiska, pełnił funkcje członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych w zakresie Sztuki przy Prezesie Rady Ministrów.  Profesor działał i nadal aktywnie pracuje  w  wielu  organizacjach, Towarzystwach i Radach Naukowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Za wysiłek i osiągnięcia badawczo – naukowo – organizatorskie, profesor Stefan Pruszyński odznaczony został m.in. Krzyżami: Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
Uroczyste przyjęcie  prof. dra hab. Stefana Pruszyńskiego w poczet wybitnych uczonych,  z tytułem najwyższej godności  - doktora honoris causa  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  odbędzie się   10 lutego 2015 r.  w reprezentacyjnej sali Kolegium Rungego, o godz. 10.00.
 
kalendarz: 
2015-02-10

MNiSW informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników na dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów

MNiSW informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników na dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów / młodych naukowców z zakresu umiejętności niezbędnych do współpracy z gospodarką, finansowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-dla-uczelni-podstawowych-j...

kalendarz: 
2015-02-28

XXV posiedzenie Senatu UPP

Jak co roku, na pierwszym styczniowym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, poza członkami Senatu i stałym gronem zapraszanych osób,  przybyła liczna grupa absolwentów wraz ze swymi opiekunami prac i  studentów – najlepszych z najlepszych. Tym razem obecni byli  również niektórzy rodzice.
 
Okazją uroczystego spotkania było wręczenie  przez JM Rektora, w towarzystwie dziekanów poszczególnych wydziałów, ubiegłorocznym absolwentom nagród im. prof. Jerzego Zwolińskiego, a opiekunom prac listów gratulacyjnych. Wyróżniający się w nauce i pracach na rzecz uczelni absolwenci otrzymali medale    „Za osiągnięcia w studiach”. (Załącznik nr 1)
 
Piętnastu studentom i  jednej doktorantce (listę osób, które otrzymały ministerialne nagrody publikowane były na tej stronie  dnia 12.12.2014 r.. Ponownie:  w załączniku nr 2) władze uczelni  wręczyły dyplomy potwierdzające  przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce, na rok akademicki 2014/2015. Jest to olbrzymie wyróżnienie również dla uczelni, bowiem tak licznej grupy  studentów dotychczas  nie było. Liczba nagrodzonych  przez Ministra NiSW stawia Uniwersytet Przyrodniczy na pierwszym miejscu wśród innych uczelni w przymiotnikiem przyrodniczy lub rolniczy wraz z SGGW.
 
Nagrodzonym absolwentom i studentom JM Rektor i p. Prorektor Monika Kozłowska złożyli serdeczne gratulacje, a członkowie Senatu dali temu wyraz oklaskami.
 
Na tymże samym posiedzeniu JM Rektor wręczył listy gratulacyjne z okazji nadania przez Prezydenta RP tytułów profesorskich: prof. dr. hab. Adamowi Cieślakowi i prof. dr. hab. Wojciechowi Muellerowi.
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Senat, od 28 stycznia 2015 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym dokonano zmiany dotychczasowej nazwy Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt na Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauki o Zwierzętach.
                                                                                                                                                              
Rzecznik prasowy UP
30 stycznia 2015 r.

Foto: Krystyna Madelska