Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Dla Gospodarki - aktualności

Nowy dyrektor NCN o finansowaniu Nauki w Polsce

Na stronie RMF FM dostępny jest obszerny wywiad z profesorem Zbigniewem Błockim, który jest nowym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Profesor Błocki udziela interesujących odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. finansowania nauki, budżetu na granty, inwestowania w ludzi czy systemu punktowania naukowców.
Zapraszamy do lektury!

Wywiad z prof. Zbigniewem Błockim w RMF FM:
http://www.rmf24.pl/nauka/news-przemysl-powinien-finansowac-nauke-u-nas-...

Biblioteka w zasięgu Twojej ręki

Portal Innowacji (PI) udostępnia wszystkim zainteresowanym swoją Bibliotekę w której znajduje się prawie ćwierć tysiąca publikacji, dotyczących szeroko pojętej innowacyjności i przedsiębiorczości, wydanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w latach 1997 -2015.

Jeśli poszukujecie informacji na temat instytucji otoczenia biznesu, ekoinnowacji, ewaluacji, zamówień publicznych czy też obrotu elektronicznego, to powinieneś zajrzeć właśnie tam.

Więcej na:
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=8E3AFBEBF03647CEAC95389...

Bezpłatny dostęp do zasobów 18 europejskich instytucji

Europejski projekt SYNTHESYS (Synthesis of systematic resources) ogłosił konkurs dla naukowców zainteresowanych dostępem do zasobów (TAF - Taxonomic Research Facilities) 18 instytutów, uniwersytetów i muzeów przyrodniczych z całej Europy w ramach krótkich wizyt badawczych. Koszty podróży, pobytu i prowadzenia badań podczas ww. wizyt pokrywane są z budżetu projektu.

Termin składania wniosków: do 15 października br.

Więcej informacji:
http://www.synthesys.info/access/

Nowy konkurs i 550 mln zł na wysokiej jakości staże i praktyki dla studentów

Rusza kolejna inicjatywa na rzecz studentów w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uczelnie Przyszłości”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Studiujesz? Praktykuj!

Budżet ogłoszonego przez NCBR konkursu to 145 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 14 września do 14 października 2015 r. O wsparcie będą mogły się ubiegać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Kwota dofinansowania, jaką będzie mogła zdobyć uczelnia zależy od jej wielkości. Będzie to do 1,5 mln zł dla uczelni kształcących do 4 tys. studentów, aż do 5 mln zł dla uczelni kształcących co najmniej 12 tys. studentów. Dla zapewnienia jak największej efektywności działania wyłonione w konkursie uczelnie otrzymane środki będą mogły przeznaczyć wyłącznie na finansowanie działań bezpośrednio dotyczących odbywania przez studentów staży, tj.: stypendium stażowe, koszty dojazdów, koszty zakwaterowania i utrzymania (w przypadku staży poza miejscem zamieszkania) oraz kosztów dodatkowych, jak np. ubezpieczenie czy badania lekarskie.

Uczelnie o statusie państwowej wyższej szkoły zawodowej oraz niepubliczne wyższe szkoły zawodowe będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach odrębnego projektu - „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

Konkurs Studiujesz? Praktykuj! jest organizowany w ramach działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Budżet całego działania w zakresie staży to 550 mln zł. Do 2018 roku NCBR ogłosi jeszcze trzy konkursy.

Kompetencje do przygotowania projektów w ramach ww. konkursu ma Sekcja ds. Funduszy Strukturalnych (p. 171 Coll Max). Sekcja przekazuje szczegółowe informacje na temat konkursu, współpracuje z wydziałami zainteresowanymi realizacją projektów w ramach konkursu oraz przyjmuje informacje służące do planowania projektów w zakresie wsparcia dla studentów.

Więcej informacji na stronie: www.NCBR.gov.pl
 

550 Ofert poznańskiej Nauki dla Biznesu

Wielkopolska Platforma Innowacyjna czyli baza ofert poznańskich instytucji naukowo badawczych dedykowanych biznesowi zawiera ponad 55O wpisów w postaci gotowych zaproszeń do współpracy i jest największą tego typu bazą internetową w kraju.

Wielkopolska Platforma Innowacyjna (wpi.poznan.pl) jest jednym z kilku projektów realizowanych z inicjatywy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania w partnerstwie z siedmioma uczelniami wyższymi i pięcioma instytutami badawczymi z Poznania: Akademią Wychowania Fizycznego, Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Artystyczny, Uniwersytetem Ekonomiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytetem Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Logistyki i Magazynowania, Instytutem Obróbki Plastycznej, Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Instytutem Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk.

Europejska Konferencja Tradycyjnych Producentów –Tradeit Craft Dairy z udziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

W dniach 18-19 czerwca 2015 r. w Hotelu IOR w ramach projektu Komisji Europejskiej 7PR TRADEIT odbyła się w Poznaniu Europejska Konferencja Tradycyjnych Producentów Mleczarskich - TRADEIT Craft Dairy.

W dwudniowej konferencji wzięli udział naukowcy, pracownicy uczelni związani z promocją innowacyjnych rozwiązań oraz transferem technologii, przedstawiciele firm dostarczających technologie, producenci wytwarzający tradycyjne produkty mleczarskie z Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Finlandii, Niemiec i Polski, a także firmy obsługujące sektor tradycyjnych serowarów oraz oficjalni przedstawiciele z Kraju i UE.

Wykład Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych

Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych Oddział Poznański zaprasza na wykład dr n. med. Magdaleny Łuczak z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pt.: “Hipoglikemia w cukrzycy: wpływ na wyrównanie i rokowanie”, który odbędzie się dnia 18 czerwca 2015r. o godz. 13.00, w sali 106 w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 31.

kalendarz: 
2015-06-18

„GIS w nauce” – studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu najlepsi

W dniach 1-3 czerwca 2015 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu odbywała się IV Konferencja „GIS w nauce”. Celem konferencji była wymiana idei oraz doświadczeń przy wykorzystywaniu systemów informacji geograficznej we wszystkich dziedzinach nauki. Specjalną sesję referatową poświęcono wykorzystaniu podejścia geoinformacyjnego w naukach biologicznych. W konferencji wzięło udział ponad 150 osób, które przedstawiły 55 referatów oraz 41 posterów.

Koło Leśników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu było reprezentowane przez studentów z Sekcji Botanicznej: Marcina Dyderskiego oraz Jarosława Tyborskiego, którzy przedstawili referat pt. „Występowanie gatunków wskaźnikowych starych lasów na tle historii lasów w Poznaniu”.

Wystąpienie dotyczyło sprawdzenia przywiązania gatunków wskaźnikowych starych lasów do ciągłości trwania lasów w warunkach miejskich. Ponieważ lista tych gatunków jest ostatnio coraz silniej krytykowana, autorzy postanowili sprawdzić, czy wyróżnione gatunki wskaźnikowe wykazują walor diagnostyczny w warunkach lasów miejskich. Analiza była prowadzona w większej skali przestrzennej – w siatce 1 × 1 km. Na podstawie analizy starych map i współczesnego rozmieszczenia gatunków Marcin i Jarek udowodnili, że większość analizowanych gatunków wykazuje przywiązanie do starych lasów, jednak najliczniej występujące gatunki z listy (podagrycznik i kuklik zwyczajny) wykazywały przywiązanie do obszarów nieleśnych.

Praca spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, a także została wyróżniona jako najlepszy referat przez Komitet Naukowy konferencji, który oceniał prace przygotowane przez studentów i doktorantów. Praca wykonana została pod kierunkiem dr. Andrzeja M. Jagodzińskiego – opiekuna Sekcji Botanicznej, któremu dziękujemy za krytyczne uwagi i pomoc podczas przygotowywania wystąpienia.

Natalia Czapiewska
Sekcja Botaniczna Koła Leśników

Wykład Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Oddział Poznański

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów,Oddział Poznański zaprasza w dniu 12 czerwca 2015 (piątek), na godzinę 13.00 do sali seminaryjnej budynku Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności UP w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 48 na wykład:

"Mikrobiologiczne unieszkodliwianie mikotoksyn fuzaryjnych".

Wykład wygłosi dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska z Katedry Przyrodniczych Podstaw Jakości, Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Magdalena Zielińska-Dawidziak

kalendarz: 
2015-06-12

V Konferencja Ekonomiczno-Leśna pt. „Międzysektorowe Problemy Współpracy w Polskim Leśnictwie” - Kołobrzeg 30.09 – 2.10 2015

Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.
"Międzysektorowe problemy współpracy w polskim leśnictwie".
Celem konferencji jest poznanie powiązań i zdefiniowanie problemów współpracy międzysektorowej, a także zapoznanie się ze stanowiskami przedstawicieli pozostałych sektorów w tym zakresie. Planowana obecność przedstawicieli różnych sektorów powiązanych z gospodarką leśną oraz objęcie konferencji honorowym patronatem Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i udział w niej senatorów, przyczyni się do uzyskania wysokiej rangi obrad i wielowątkowej dyskusji. Mam nadzieję, że organizowane spotkanie umożliwi wymianę poglądów oraz wytyczy dalsze kierunki współpracy leśników z pozostałymi sektorami gospodarki narodowej i różnymi grupami społeczno-zawodowymi.

Patronat:
Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Organizator:
Katedra Ekonomiki Leśnictwa

Termin:
30.09- 2.10 2015

Miejsce:
Kołobrzegu, Marine Hotel

kalendarz: 
2015-09-30 - 2015-10-02