Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Działalność usługowa i doradztwo

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest uczelnią otwartą na potrzeby regionu-Wielkopolski, Polski i Unii Europejskiej. Utrzymuje zatem żywe kontakty z gospodarką. Praktyczne wyniki naszych badań to nie tylko publikacje czy uzyskane patenty, lecz także udział w konferencjach, seminariach, festiwalach nauki i sztuki. Prezentujemy nasze osiągnięcia na różnego rodzaju targach międzynarodowych, krajowych i wystawach. Często wygrywamy te zawody, zdobywamy złote medale. O rosnącym zainteresowaniu jednostek gospodarczych i osób fizycznych wynikami badań naukowych świadczą zlecenia na realizację różnego typu badań, ekspertyz, opinii i ocen.

Na wszystkich wydziałach, a także w jednostkach ogólnouczelnianych prowadzona jest działalność usługowa i doradcza. Uczelnia ma możliwość realizacji zleconych prac badawczych w laboratoriach, szklarniach i zakładach doświadczalnych. Do dyspozycji są zbiory Biblioteki Głównej.

Wszystkie jednostki naukowo-dydaktyczne UP oferują liczne usługi, m.in.:

 • ekspertyzy
 • badania techniczne i eksploatacyjne, opinie
 • usługi analityczne i badawcze
 • nowe technologie w skali półtechnicznej
 • przygotowanie procesów biotechnologicznych
 • kursy dokształcające, konsultacje, szkolenia
 • doradztwo w transformacji branży zbożowej
 • opracowywania nowych technologii w skali półtechnicznej
 • analizę produktów spożywczych i zanieczyszczeń środowiska (HPLC i CC)
 • analizę mikrobiologiczną żywności i środowiska
 • analizy potrzeb informacyjnych instytucji lub firm
 • wykorzystanie metod chromatograficznych, spektrometrii mas, innych metod spektralnych, metod elektroforetycznych i immunochemicznych do oceny surowców półproduktów i produktów końcowych
 • wykrywanie mutacji genowych i ocenę ich wpływu na cechy użytkowe zwierząt
 • ocenę sposobu żywienia, skażenia diety i stanu odżywiania różnych grup ludności w aspekcie prewencji chorób dietozależnych
 • raporty problemowe, programy rozwoju i biznesplany
 • badania rynkowe na podstawie opinii publicznej
 • prowadzenie badań rejestracyjnej środków ochrony roślin
 • prowadzenie badań nad organizmami modyfikowanymi genetycznie (GMO)
 • doradztwo ekonomiczne i inne opracowania

Ponadto Uczelnia oferuje różnorodne usługi poligraficzne introligatorskie, druki i oprawy we własnym Zakładzie Graficznym, wynajem sal na konferencje, sympozja oraz pokoi w domach studenckich i zakładach doświadczalnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w poszczególnych jednostkach lub Biurze Promocji i Współpracy z Praktyką, tel. 061 848 70 82, e-mail mojsieju@up.poznan.pl
www.up.poznan.pl